Your Shopping Cart

The cart is empty

Embo Lyandje Lyotango Oonomola - My first book of numbers 9789991688336

oonomola_1885535510
100,00 NAD each

Embo Lyandje Lyotango Oonomola

My first book of numbers

Helvi Itenge

ISBN 9789991688336

My First Books of Numbers/OOnomola Reading is fun! My First Oshiwambo Book ‘Oonomola/Numbers’ is a fun and easy to read picture book that identifies numbers in Oshiwambo and English. The Book combines colorful and vibrant pictures that excite and provoke learning activities for children in Oshiwambo and English. Yambeka Children Media was created by a mom to promote African languages, cultures, and history.

Oshiwambo is a Bantu language spoken by about 680,000 people in Namibia and part of Angola. The Oshiwambo dialects include: Oshikwanyama, Oshindonga, Oshikwambi, Oshingandjera, Oshimbalantu, Oshikwaluudhi, Oshikolonkadhi (&Eunda), and Oshimbadja. All names of dialects use the language prefix: “Oshi-”.

Okulesha okunyanyudhi! Embo lyandje lyotango lyOshiwambo ‘Oonomola/ numbers’, olyo enyanyudhi nepu okulesha. Embo oli na omathano taga holola oonomola mOshiwambo nomOshiingilisha. Embo olya kwatakanitha omalwaala gatsa nawa, kumwe nomathano omawanawa taga shambula, notaga shongo/ hwahwameke eilongo lyaanona mOshiwambo nosho wo mOshiingilisha. Yambeka Children Media oya etwa po komuvalakadhi nelalakano lyokuhwahwameka eilongo lyomalaka goshi-Afrika, omithigululwakalo noondjokonona.

Oshiwambo limwe lyomomalaka gOshibantu, nohali popiwa kaantu ye thike lwopomayuvi 680 000 muNamibia nosho wo miitopolwa yilwe po mu-Angola. Oshiwambo osha kwatela mo oonyapilaka ngaashi: Oshikwanyama, Oshindonga, Oshikwambi, Oshingandjera, Oshimbalantu, Oshikwaluudhi, Oshikolonkadhi nOshimbandja. Omadhina agehe goonyapilaka ndhika oga Tameka noshitetekeli ‘Oshi-’.

NEWSLETTER

Please subscribe to our Newsletter list

On facebook