Your Shopping Cart

The cart is empty

Iikumithalonga 9789994576548

iikumithalongofront
50,00 NAD each

Iikumithalonga

Kathleen Roellig

ISBN 9789994576548

Kuiseb Verlag / Namibia Scientific Society, 2018

Bono, Jinny na Otto oya kala muAfrika mono mu na uupyu wamemakukwee. Ongula yesiku limwe, omuyendanandjila okwe ya mombuga. Ookuume yatatu oye mu landula noya nongele kutya oyi itakeke olweendokonakono. Lesha ehokololo ndika ewanawa mono tatu ilongo kombinga yoosino, onkalamwenyo yomombuga nonkene uunongonononi hawu longo.

NEWSLETTER

Please subscribe to our Newsletter list

On facebook